Niçin namaz 5 vakittir

Farz namazların beş vakitle belirlenmesiakli bakımdan son derece güzeldir.Bunun beyanı şöyledir Alemde bulunan her şeyin durumlarının beş mertebesi vardır...

1..HUDÜS MERTEBESİ meydana gelme ve varlık alemine girme merhalesi bu tıbkı insanın doğup belli bir zamana kadar büyümesidir.İşte bu müddet neşv-ü nema (büyüyüp gelişme)çağı diye adlandırılır...

2..VUKÜF MERTEBESİ Beklemedurma safhasıbu da o şeyin artıpeksilmeden kemal üzere devam ettiği zamandır.İşte buna da gençlik çağı denir.

3..KÜHÜLET MERTEBESİ Olgunluk çağıbu da insanda bir takım gizli noksanlıkların başlama safhasıdır.İşte bu merhaleyede olgunluk çağı denir.

4..ŞEYHÜNAT MERTEBESİ İhtiyarlık müddetibu iseölüp yok oluncaya kadarinsanda çok belirgin bir şekilde bazı noksanlıkların meydana çıkma zamanıdır.

5..ÖLÜMDEN SONRA BİR MÜDDET ESERLERİNİN KALMA MERTEBESİ Bu da insanın öülümünden sonra bir müddet eser ve izlerinin devam edip ahiret aleminde durdukça bu eserlerin tamamıyla yok olup kaybolması ve dünyada hiç bir eser ve haberinin kalmaması halidir..

İşte bu 5 mertebe ister insanister diğer canlılar ve bitkilerde olsunher biri için söz konusudur.Mesela güneş içindedoğup-batması itibarıyla bu beş merhale meydana gelir.Çünkü güneşin doğarkenki hali yeni doğan bir çocuğun haline benzer.Sonra o gitgide yükselirnuru kuvvetlenir ve gök yüzünün ortasına varıncaya kadar sıcaklığı artarböylece oişte bu makamda bir saat kalırsonra inmeye başlar.


İkindiye kadar gizli noksanlıklar kendisinde zuhür eder ikindiden itibaren ise bu noksanlıkları iyice hissediliro kadar kiışığı daısısda zayıflar.Sonra tamamen batıncaya kadar bu noksanlıklar artar.Battıktan sonra da bir müddet batı ufkunda bazı eserleri kalır ki buna şafak denir.

Daha sonra bu izler tamamen kaybolur ve güneş bu alemde sanki hiç bulunmamış gibi olur.Güneş için bu 5 merhale söz konusu olup bunlar da sadece Allahü Tealanın yapabileceği şeyler olduğundan Mevla Teala bu beş halin her birinde ve her biri için bir namaz farz kılmıştır.

Binaenaleyh güneş doğmaya başlarkengecenin karanlığının kaybolupışığın belirmesiadete bir nevi ölüm gibi olan uykunun gidipyeniden doğuş demek olan uyanıklığın meydana gelmesi sebebiyle gerçekleşen bu büyük nimetebir şükür olsun diyeSABAH NAMAZINI...

Güneş gökte iyice yükselipartık inmeye yüz tutuncaulvi ve süfli (yüksek ve alçak)kütlelerin hallerinibir zıttan diğerine çevirmeye kadir olan yaratıcıya tazim için deÖĞLE NAMAZINI...

Böylece güneşiyice yükselipen yüksek noktasına vardıktan sonra aşağı doğru inmeye başlayıpolgunluk çağınayani kendisinde bir takım gizli noksanlıkların belirmeye başlaması merhalesine gelipsonra dabu olgunluk çağı sona ererek ihtiyarlık çağı başlayınca Allahü Teala hz. İKİNDİ NAMAZINI farz kılmıştır.

Sonra güneş batıncaonun bu hali insanın ölümüne benzediğinden Mevla Teala bu durumda da AKŞAM NAMAZINI farz kılmıştır.


Daha sonra dagüneşin battığı yerdeki kızarıklık kaybolup izleri iyice silinipdünyada hiç bir izi kalmadığı zaman iseAllahü Teala YATSI NAMAZININ kılınmasını farz etmiştir...Binaen aleyh bu 5 vakit içerisinde 5 vakit namazın fazr kılınmasının akli kanunlara ve hikmet esaslarına uygun olduğu meydana çıkmış olur.Allahü Teala kendi fiilerinin sırlarını en iyi bilendir...


Allahü Teala kullarının kendilerinde bulunan hırs ve tama'dan dolayı ibadetten kesileceğini bildiği içinibadetleri belli bir takım vakitlerle sınırlamıştır.Nitekim kullarına kolaylık dilediğinden onlara acıyarak günde 5 vakit namaz yılda bir ay oruçkırkta bir zekat ve ömürde bir kere hac ziyaretini farz etmiştir.

Allahü Teala ibadetleri bu vakitlerle kayıtlayacak olmasaydıelbette kullar bu ibadetlerin vakitlerini geciktirirler çoğu kere de şımarıklık tembellik ve nefsin hevasına uymak yüzünden tamamen terkederlerdi.İbadetlerin vakitlerinin geniş bırakılması isekulun elinde seçme payı kalsın içindir.İşte vaktin sırrı budur.

Miraç gecesi ümmet üzerine fazr edilen elli vakit namaz iken Allahü Teala hz. ümmetin bu yükünü hafifletmiş ve onlara her bir vakte karşılık on kat mükafat vererek beş vakit kılana elli vakit sevabı bahşetmiştir...

Ruhul Furkan 5.cilt