Muhittin Yurttaş - Şu Filistin - Al Beni Ya Rasulellah
Muhittin Yurttaş - Şu Filistin - Anneciğim
Muhittin Yurttaş - Şu Filistin - Dün Gece
Muhittin Yurttaş - Şu Filistin - Ezan sesleri
Muhittin Yurttaş - Şu Filistin - Gidemedim Medineye
Muhittin Yurttaş - Şu Filistin - Kahrında Hoş
Muhittin Yurttaş - Şu Filistin - Naat-ı Şerif
Muhittin Yurttaş - Şu Filistin - Nerde Kaldın Ey Rasul
Muhittin Yurttaş - Şu Filistin - Seyreyle Güzel
Muhittin Yurttaş - Şu Filistin - Şu Filistin

DOWNLOAD